[]
 

Címlap Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződéses feltételek

Hatályos: 2023. máus 26-tól
(kattints a linkre a pdf letöltéséhez)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

A Passeum Kft. általános szerződési feltételei vásárlók részére

Módosítva 2023. 05.26. -án, a módosítás (kiegészítés) vastagon szedett, dőlt betűvel .

(V. fejezet, 2. bekezdés)

I. Általános rendelkezések

A Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve:

Passeum Europe Kft.

Székhelye és postai címe:

3170 Szécsény, Rákóczi út 41.

Nyilvántartó hatóság:

Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma:

12 09 010067

Adószáma:

26209852-2-12

E-mail címe:

info@passeum.com

Honlapjának címe:

www.passeum.com

Ügyfélszolgálat

Elérhetőség:

Munkanapokon 9 és 17 óra között

Email cím:

tickets@passeum.com

I. Az ÁSZF tartalma, hatálya

A jelen Vásárlói Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a PASSEUM Kft. mint Szolgáltató, valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vásárló) között belépőjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Vásárló között létrejövő szerződés alapján keletkező jogokat és kötelezettségeket.

Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változások www.passeum.com weboldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal korábban.

Jelen ÁSZF hatálya mindazon személyekre, azaz a Vásárlókra (természetes, és jogi személy egyaránt) terjed ki, akik igénybe veszik a PASSEUM Kft, mint Szolgáltató internet alapú jegyértékesítési rendszerének szolgáltatását..

Az értékesített termékek köre

A Szolgáltató online internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet különböző eseményekre, rendezvényekre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló belépőjegyek (a továbbiakban: Belépőjegyek) megvásárlásának lehetőségét biztosítva a Vásárlók részére. A Szolgáltató a Vásárlók részére a Rendszerében megtalálható, az adott Rendezvény szervezője által (a továbbiakban: Rendezvényszervező) által elérhetővé tett Rendezvények Belépőjegyeinek megvásárlását biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás).

A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató felelőssége a Vásárlóval létrejövő szerződés teljesítése kapcsán csak Belépőjegy biztonságos megvásárlására, és a kiválasztott és kifizetett Belépőjegy Vásárlóhoz történő eljuttatására terjed ki. A Szolgáltató a Rendezvény szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt így a Rendezvény lebonyolítása vonatkozásában a Vásárló közvetlenül a Rendezvény szervezőjével (a továbbiakban: Rendezvényszervező) kerül szerződéses jogviszonyba. Erre tekintettel a Szolgáltató tevékenysége és felelőssége kizárólag a Belépőjegyek értékesítésére korlátozódik. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvény minőségéért, az azon fellépő művészek, sportolók, más előadók szerepléséért, illetve előadás minőségéért, lebonyolításáért, megvalósulásáért vagy elmaradásáért.

A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles.

A Rendezvényszervező által szervezett előadásokra, kulturális-művészeti produkciókra érvényes Belépőjegyeket a Szolgáltató vagy bizományosként,a jegyértékesítésben közvetített szolgáltatásként közreműködve értékesíti, vagy – a Rendezvényszervezővel megkötött ilyen szerződés esetén – közvetítőként közreműködve. Amennyiben a Szolgáltató bizományosként értékesíti a Belépőjegyeket, úgy a Vásárló a Belépőjegyek ellenértékéről szóló számlát a Szolgáltatótól kapja, amennyiben pedig a Szolgáltató közvetítőként működik közre a Belépőjegyek értékesítésében, úgy a Belépőjegyek ellenértékéről szóló számlát a Rendezvényszervező bocsátja ki.

A vásárlás személyi feltételei

A jegyértékesítés célját szolgáló weboldalon 16. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat. Előfordulhat, hogy a Rendezvény jellege nem teszi lehetővé 18 éven aluli személyek részvételét. Az erre vonatkozó információt a Rendezvény hirdetési felülete tartalmazza, és a Vásárlónak ezt figyelembe kell vennie. A Vásárló a fizetési tranzakció kezdeményezésével,a fizetési tranzakció elindításával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit vagyis a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket teljes egészében- beleértve a 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerint előírt tájékoztatás tartalmát is- megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.

A Szolgáltató és a Vásárló közti szerződés létrejötte

A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés magyar nyelven jön létre. A szerződés létrejöttét a Vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig őriz. Erre tekintettel az így iktatott szerződés a Vásárló kérésére utóbb megtekinthető.

Az írásbeli szerződés tartalmát az alábbi adatok képezik:

– a Vásárló által megadott, és technikailag begépelt adatok,

– a Belépőjegyre vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok,

– a tranzakció egyéb adatai (pl. banki visszaigazolás) illetve

– az ÁSZF tartalma

II. A távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás, a 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerint

E tájékoztatás azért képezi az ÁSZF tartalmát, mert a jelzett jogszabály rendelkezései szerint üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a Szolgáltató köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a Vásárlót.

Mindezekre figyelemmel kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a jegyvásárlás megkezdése előtt előtt ezt a tájékoztatást tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében vásároljanak.

a) A szolgáltatás, vagyis a Rendezvény lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Rendezvény adatlapján.(papír alapú információs füzetben, plakáton, web oldalon stb) Az adatlapon teljeskörű tájékoztatás található az éppen elérhető jegyekről és azok áráról, bruttó vételár megjelöléssel, (vagyis a megjelölt vételár tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFA-t),megjelölve a fizetőeszközt, amely általában Magyar Forint (HUF). Egyes Rendezvények esetében a Rendezvényszervező előírása esetén más fizetőeszköz is kiköthető. A Szolgáltató nem árusít olyan termékeket, amelyekre az egységár feltüntetését a jogszabályok megkövetelnék (többféle kiszerelésben kapható vagy több darabos termékek). A Rendezvényszervező weblapján a Vásárló regisztráció nélkül megtekinthet minden, a rendezvénnyel kapcsolatos főbb adatot, illetve a Vásárlását is lefolytathatja regisztráció nélkül, hacsak a Rendezvényszervező a vásárlás feltételeként nem köti ki a kötelező regisztrációt. A Rendezvény részletes adatai a Rendezvényszervező, általa kibocsátott, illetve elérhetővé tett tájékoztatójában ismerhetők meg.

b) A Szolgáltató neve az I. pontban található.

c) A Szolgáltató székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban található. Jegyértékesítés esetén a Szolgáltató a Rendezvény szervezőjének nevében jár el. A Rendezvényszervező neve és postai címe az esemény, illetve Rendezvény leírásánál megtalálható. A Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai a Belépőjegy elülső oldalán is szerepelnek.

d) A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt Székhely. A Vásárló a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.

e) A szerződés szerinti termékért, illetve szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó teljes összegét a vásárlási felület ún. „ vásárlás összesítő ” oldala tartalmazza, megjelölve a bruttó jegyárakat, kezelési költséget és az esetleges szállítási költséget. Az itt feltüntetett bruttó árakon felül a Vásárlónak további költsége nem merülhet fel.

f) A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

g) A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem nyújt.

h) A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban,, avagy a Rendezvényszervező előírása szerinti fizetőeszközben, melyek bruttó árak, így az ÁFA összegét magukban foglalják.. Ha a Rendszer igénybevételéért a Vásárlónak kezelési költséget, vagy kényelmi díjat kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Rendszer pontosan feltünteti. A kezelési költség, vagy a kényelmi díj- ha ilyen van – a Szolgáltató szolgáltatásának díja.

A Vásárló többféle fizetési mód közül választhat, ezek azonban további költségekkel járhatnak, amelyet a Rendszer pontosan feltüntet. Az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmazza. A fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik, így a szerződés teljesítési határideje: azonnali.

A bankkártyás fizetési mód során a fizetési szolgáltatónk rendszerébe irányítjuk át, ott használhatja bankkártyáját a számla kiegyenlítésére. A bankkártya adatokat minden esetben a bank oldalán kell megadnia, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el a Szolgáltatóhoz. A rendelés végösszegével a rendelés leadása során terheljük meg bankkártyáját. Elfogadott bankkártyák: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express. Az elfogadott bankkártyák változása esetén e tényről a Rendszer vásárlásösszesítő és fizetési felületén tájékoztatják a Vásárlókat.

Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus, a teljesítési határidő azonnali. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat a jelen dokumentum XII. pontja tartalmazza.

i) A Vásárlót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja tartalmazza.

j) A termék visszaküldésének költségeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja tartalmazza.

k) A Szolgáltató olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a Vásárlót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt a Vásárló köteles lenne megtéríteni a Szolgáltató észszerű költségeit.

l) A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. A Vásárlót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának további feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja tartalmazza.

m) A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek az értékesített termék vonatkozásában nem állnak fenn. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

n) A Szolgáltató minden munkanapon 10-től 16 óráig telefonos ügyfélszolgálatot működtet, amely készséggel áll a Vásárlók rendelkezésére a +36 30 851 7767‬ telefonszámon, illetve a tickets@passeum.com e-mail címen.

o) A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

p) A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama Belépőjegy vásárlása esetén a Rendezvény időpontjáig vagy a Rendezvény meglátogatásáig (pl. nem időpontra szóló kiállítási Belépőjegyek) tart.

q) A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.

r) A vásárlási folyamat során a Vásárló kötelezettsége az ellenérték megfizetése, ezen túlmenően egyéb kötelezettségei nincsenek.

s) Szolgáltató részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vásárlónak nem kell nyújtania.

t) A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: Az adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmat redundánsan tároljuk a szervereken. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, azt a számviteli előírásoknak megfelelő időtartamban megőrizzük,így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

u) A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A megjelenő adatokat adatbázisban tároljuk.

v) Fogyasztóvédelmi elsőfokú hatóságként a területileg illetékes járási hivatalok járhatnak el. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/. Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

w) A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Vásárló és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Vásárló a saját lakhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulhat. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Nógrád Megyei Békéltető Testület, székhelye: 3102 Salgótarján, Baglyasi út

Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van – vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van – úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

III. Vásárlás megtagadása, elutasítása, vásárlói adatok megadása, felelősség kizárása hamis adatok esetén, adatellenőrzés esetei

Amennyiben a Vásárló valótlan, vagy hiányos adatokat ad meg, a Rendszerrel vagy a Belépőjegyekkel bármilyen visszaélést valósít meg, vagy egyéb, a Rendszert vagy a Felek közt létrehozandó szerződés feltételeit sértő magatartást tanúsít, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését ilyen indokolt esetben visszautasítsa.

A Vásárló felelős a felhasználói fiókja létrehozásakor, illetve annak használatakor alkalmazott felhasználó név és jelszó biztonságának megőrzéséért,illetve a felhasználói fiók alkalmazásával, vagy anélkül bonyolított vásárlásaiért. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó illetéktelen kezekbe kerülése miatt keletkezett kárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy adatait a valóságnak megfelelően adja meg a Rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail-cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató/ Rendezvényszervező a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően jár el, állítja ki számláját,és felel a teljesítésért.A regisztrált fiókadatok módosíthatóak, de a már megvásárolt adatokkal kapcsolatos jegyek adatai nem módosíthatók.. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló személyének valódiságát ellenőrizni. Olyan Rendezvények esetében, ahol a Rendezvényszervező a Belépőjegyeket névre szólóan bocsátja ki és azok nem átruházhatóak, a Szolgáltató jogosult a Vásárló adatait a Rendezvényszervező által megkívánt módon ellenőrizni.

A Szolgáltató a Vásárló adatait a PASSEUM Kft Adatkezelési Tájékoztatójában részletezett szabályok szerint kezeli amely elérhető a vásárlási felület láblécében. A Rendezvényszervező is kezelhet adott esetben személyes adatokat, ezzel kapcsolatban a vonatkozó adatkezelési tájékoztató a Rendezvényszervezőnél, az általa megadott felületen / helyen tekinthető meg, illetve tőle kérhető el.

A vásárlás során az ún. vásárlás összesítő oldalon a Vásárlónak lehetősége van a annak tartalmát módosítani,törölni, vagy újabb termékeket kiválasztani. Az ezt követő ún. Fizetés oldalon adja meg a Vásárló a vásárláshoz szükséges adatait. Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt a Vásárló korlátlanul megteheti, az ún. kosáridő lejártáig, vagy addig, amíg nem indította el a fizetést. Ezt követően a fizetés – a választott fizetési módtól függően – a fizetési szolgáltató felületén történik (a bank adatbevivő felülete; az itt megadott adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg, és nem tárolja).

Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Vásárlónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vásárló – a felhasználói fiókja törlésével – bármikor megtilthatja.

A szolgáltatás igénybevételével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbíthassa az adatfeldolgozóknak, valamint az adott rendezvény szervezőjének abból a célból, hogy a rendezvény szervezője a rendezvény elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy a nézőt bármilyen szempontból érintő fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon is tájékoztatást adhasson, illetve a jegyek visszaváltását vagy becserélését közvetlenül intézhesse. Az adatátadás elmaradása esetén a Rendezvényszervező a Vásárló részére ezeket a fontos információkat nem tudja eljuttatni.

A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

IV. Az internetes jegyvásárlás menete, technikai leírása, vásárlói tájékoztató

A jegyvásárlás menetére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Felhasználói kézikönyve tartalmazza, amely megtalálható a Szolgáltató weboldalának láblécében.

A jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a webáruházak kötelesek 48 órán belül visszaigazolnia Vásárló megrendelését. Abban az esetben, ha a Vásárló Belépőjegyet vásárol a Szolgáltató rendszerén keresztül, a jegyvásárlás a fizetés sikeres megtörténte után gyakorlatilag azonnal, valós időben megtörténik, és a Vásárló a megrendelt Belépőjegyeket elektronikus formában azonnal kézhez kapja. Így a 48 órán belüli megrendelés-visszaigazolás helyett a Vásárló magát a Belépőjegyet is tartalmazó visszaigazoló e-mailt (vagy más elektronikus formátumú üzenetet) veszi kézhez.

Amennyiben a Vásárló a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a megvásárolt belépőjegyeket, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Fontos, hogy ebben az esetben a Vásárló ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Szolgáltató Ügyfélszolgálatával (lásd fent), amely a problémát orvosolja.

V. Vételár, fizetési és szállítási feltételek

A vételár kiegyenlítésére, a fizetési módokra, a jegyek átvételére vonatkozó részletes technikai szabályokat a Felhasználói kézikönyv tartalmazza.

A Szolgáltató erre irányuló szerződés alapján tájékoztatja a Vásárlót, hogy az online bankkártyás fizetések külső fizetési szolgáltatók rendszerein keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást az alábbi szolgáltatók nyújtják:

  • Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a fizetési szolgáltatást nyújtó felel, azokért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott email-címre küldi meg. A hibás e-mail-cím megadásából fakadó kárért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, azért a Vásárlót terheli a felelősség.

A Belépőjegyek árának meghatározása az adott Rendezvényszervező hatáskörébe tartozik. A Rendezvényszervező a Belépőjegyek árát az értékesítési időszakban megváltoztathatja, így a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ő maga is megváltoztassa a Belépőjegyek vételárát a Rendezvényszervező utasításai alapján. A Szolgáltató ugyancsak megváltoztathatja a járulékos költségek mértékét. Sem a Belépőjegy ára, sem a járulékos költség díja nem változtatható meg a már megkezdett vásárlások során, illetve a korábban megvásárolt jegyek vonatkozásában.

A Belépőjegy vásárlási összesítő oldalra helyezése nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Amennyiben a Vásárló mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Belépőjegyet, akkor azt az összesítő oldalról bármikor kiveheti, vagy akár az egész oldal tartalmát is törölheti, illetve 20 perc elteltével a kosáridő lejár (egyes esetekben a kosáridő ettől hosszabb, vagy rövidebb lehet, amelyet az adott oldal pontosan és folyamatosan mutat).

A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra kizárólag ingyenes jegyek esetén van lehetőség.

A fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus.

A vásárlás elektronikus bizonylatait a Szolgáltató saját székhelyén, illetve a szerverek tárolására szolgáló szerverparkban őrzi meg.

A Szolgáltató/ Rendezvényszervező a vásárlásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) küld a Vásárlónak. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató az e-számlát a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató (számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft., adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101824, székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b). közbeiktatásával bocsátja ki. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, illetve adatai átadását az e-számla szolgáltatója részére. Amennyiben a Vásárló a számlán szerepeltetni kívánt nevet vagy címet tévedésből helytelenül adta meg, és a számla ezzel a helytelen tartalommal került kiállításra, úgy a vásárlónak egy alkalommal lehetősége van a számla módosítását kérni, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

(i) ha a módosított számla kibocsátására lehetőség van még ugyanabban az adóévben, amelyben az eredeti számla került kibocsátásra, és

(ii) az eredeti számla kibocsátásától kezdődően 3 hónap még nem telt el.

VI. Jegytípusok

A Szolgáltató csak E-ticketet értékesít. A vásárlást követően a Szolgáltató egy e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail címre, amely csatolt dokumentumként tartalmazza az E-ticketet. Az E-ticket egy teljes értékű elektronikus Jegy. Az E-ticketen lévő számsor és QR kód az összes szükséges információt tartalmazza az elektronikus beléptetéshez. A QR kódot a Rendezvény helyszínén belépéskor elektronikusan ellenőrzik.

A fizetés és az illetve E-ticket kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az Elektronikus utalvány, illetve az E-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. Az E-ticket belépőjegyeket nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem postai úton átvenni.A szolgáltatás teljesítése automatikus.

A saját nyomtatású jegyeket a Vásárló a sikeres vásárlást követően saját maga töltheti le a saját vásárlói oldalán keresztül PDF formátumban és maga nyomtathatja ki. A kinyomtatott E-ticket abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód jól olvasható.

A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli. Az E-ticket belépőjegyet a Vásárló köteles hibátlanul, jól olvashatóan kinyomtatva a Rendezvényre magával vinni. Amennyiben a megvásárolt jegyet okostelefonon kívánja bemutatni, úgy a telefon képernyőjének sérülésmentesnek kell lennie. Vásárló tudomásul veszi, és kifejezetten egyetért azzal, hogy az E-ticket-en található QR kódot, vagy a telefonon bemutatott jegy QR kódját a Rendezvényszervező a Rendezvény helyszínén elektronikusan ellenőrzi, és azonnal érvényteleníti. Az elsőként a jegyet bemutató személy jogosult a belépésre, mivel a beléptetés az első érvényesítés alapján történik.. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az E-ticket belépőjegyet vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

VII. Elállási és felmondási jog

A vásárlás a fizetési tranzakció elindítása előtt előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni,kivéve az előadás elmaradása vagy időpont módosítás esetén, amennyiben erre a Rendezvényszervező lehetőséget biztosít.

Abban az esetben, ha a Vásárló olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható múzeumi belépők stb.) amelyre vonatkoznak a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jog szabályai, akkor ezek a jogok az alábbi módon érvényesíthetők:

Az elállási és felmondási jog a fent részletezett esetekben a vásárlástól számított 14 napon belül gyakorolható, a jelen ÁSZF 1. mellékleteként csatolt elállási és felmondási nyilatkozatminta felhasználásával, vagy erre irányuló egyéb egyértelmű nyilatkozat útján.

Az ÁSZF 1. mellékleteként csatolt minta kitöltésén túlmenően olyan e-ticket esetén, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható múzeumi belépők stb.) a Vásárlónak meg kell jelölnie az e-ticketen szereplő kódszámot. Nyilatkozni kell továbbá arra nézve, hogy a Vásárló a jegyet nem használta fel. A jegyet nem szükséges megküldeni, mert azt a Szolgáltató elektronikusan érvényteleníti

Ha a Vásárló jogszerűen eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszautalja a fizetési szolgáltatónak, majd a fizetési szolgáltató a vételár visszautalását kb. 30 napon belül biztosítja. A visszajáró összeget a Szolgáltató a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, hacsak a Vásárló ettől eltérő fizetési módot nem igényel. Ezt az igényt csak akkor terjesztheti elő, ha az eredetileg használt fizetési csatorna már nem működik.

VIII. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai,szolgáltatási problémák, akadályok, felelősség a szolgáltatás folytonos elérhetőségéért, vagy annak hiányosságaiért

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a Szolgáltatás saját és harmadik felek által üzemeltetett komponensei egyaránt a lehető legmagasabb rendelkezésre állást nyújtsák.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés mellett. Megeshet, hogy előzetes értesítésre sürgős, halaszthatatlan leállás esetén nem kerül sor,mint pl. a szolgáltatás stabilitásának biztosítása érdekében történő leállítás, vagy biztonsági incidens..

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvényszervezőktől beérkezett információkat eljuttassa az érdeklődőkhöz. Ugyanakkor a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás honlapján az egyes Rendezvényekhez kapcsolódó olyan információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, amelyeket a Rendezvényszervező maga rögzített a rendszerben, vagy a Szolgáltató munkatársa a Rendezvényszervezőtől kapott információkat rögzítette.

A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, a Rendezvényszervező, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

IX. A Rendezvényre vonatkozó szabályok

A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai a Belépőjegy elülső oldalán szerepelnek. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvény megtartása, illetve az azon fellépő művészek, sportolók stb. előadásának, illetve részvételének minősége, a rendezvény lebonyolítása, megtartása kapcsán. A Rendezvényen való részvétel kapcsán jogviszony és szolgáltatási kötelezettség a Belépőjegyet felmutató személy, illetve a Rendezvény szervezője között jön létre. Ezt a jogviszonyt a Rendezvény, illetve a Rendezvényszervező hivatalos honlapján- ha van ilyen – található szabályzatok, köztük pl. Általános Szerződéses Feltételek, határozzák meg. A Szolgáltató ezért nem lehet részese a Rendezvényszervező és a Vásárló (illetve a jegy mindenkori birtokosa) közötti esetleges jogvitának, amely a Rendezvény minőségének elégtelensége vagy a rendezvény elmaradása miatt indul. A részvételi feltételek, a Rendezvény, illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendje előadásonként és rendezvényenként jelentősen eltérhet. Ezeket a szabályokat a Rendezvényszervező jogosult megállapítani, így a Vásárló a Rendezvényszervezőtől tud e szabályok felől érdeklődni.

A Belépőjegy szabadon átruházható – kivéve, ha az adott Rendezvény szervezője ettől eltérően rendelkezik (ilyen esetben a Rendezvény adatlapja szabályokat tartalmaz erre vonatkozóan). A Vásárló kijelenti, hogy a Belépőjegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Szolgáltató ÁSZF-jét elfogadta.

Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegyet a Szolgáltató nem tudja pótolni.

A Belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet.

A Belépőjegy fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a Belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, a Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy stb.) A jogosultság meglétét a Szolgáltató a vásárláskor nem vizsgálja. A Rendezvényszervező a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy Vásárlója, illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.

Bizonyos esetekben a Belépőjegyek a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítanak fel.

Szabad téren megrendezett Rendezvény esetében a Rendezvényszervezőnek lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a Rendezvényszervező bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az esőnapon tartja meg. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. A szakmában kialakult általános szokások szerint az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50%-nál kevesebbet csúszik, vagy 25%-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Rendezvényszervező jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra, illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre vonatkozóan.

A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Rendezvényszervező dönti el és annak megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi honlapján a jegyvisszaváltásra vonatkozó adatokat, amint azokat hivatalos formában megkapta a Rendezvényszervezőtől. A Szolgáltató a Rendezvényszervezőtől érkező, a Belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a Belépőjegyek visszaváltására, a Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A visszaváltásra a Rendezvényszervező által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Belépőjegy árán felül, – amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani – sem a Rendezvényszervező, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód., hacsak a Rendezvényszervező másként nem rendelkezik. A Rendezvény elmaradása esetén a Belépőjegy megvásárlása során igénybe vett egyéb szolgáltatások árának visszatérítésének jogosságát aszerint kell megítélni, hogy az egyes szolgáltatások a szolgáltatás nyújtója által teljesítésbe mentek-e. Az esetlegesen felszámított kezelési költség a jegyvásárlási rendszer használatának a díja, nem tartozik a jegyárhoz. Az előadás elmaradása esetén a kezelési költség visszatérítésre kerül.

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, járvány vagy súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Rendezvényszervező, valamint a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. Ilyen esetekben az esemény szervezője nem köteles visszatéríteni a jegyek árát.

X. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. a Szolgáltató véleményét tükrözné. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, átadására, közzétételére, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Vásárló részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

XI. A panaszkezelés módja

A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található.

A Vásárló a Szolgáltatónak az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vásárlónak megküldi, elsősorban a Vásárló által megadott e-mail-címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi referens stb.).

XII. Záró rendelkezések

A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

Hatályos: 2023.05.26.

Passeum Europe Kft.

Jegyértékesítő partnereink

A38 Hajó (Zászlóshajó Kft.)
Bakonyi Balázs Péter E.V.
Beach Boat Kft.
Brain Bar Kft.
Fonó Budai Zeneház (Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft.)
Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület